/ تیزرهای تبلیغاتی / رانندگی دقیق

Precision driving Video / Director : Ali Jadidi
ویدئو رانندگی دقیق
طراح : داتیس میرشکرایی
کارگردان : علی جدیدی
تصویر بردار : فربد رستمی