/ طراحی گرافیک / جشنواره خوارزمی

پوستر سی و دومین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی
طراحی : علی جدیدی