/ عکاسی / کتاب شعر و عکس

کتاب عطر انارهای نارس و خرمالوی گس
نوشته های آناهیتا محب علی
عکس و طرح علی جدیدی
نشر نیلفام
چاپ 1395