/ طراحی وب / پوریا پورسرخ

Pouria Poursorkh (Actor) Official Website / وبسایت رسمی پوریا پورسرخ
Link : www.PouriaPoursorkh.com
version : Php / Css / Jquery
date : 2015 / 1393
Awarded WebSite !!

وب سایت رسمی پوریا پورسرخ / طراحی علی جدیدی
جوایز این وب سایت
(+ بهترین وب سایت روز از سایت (بست سی اس اس
(+ بهترین طراحی وب سایت از سایت (سی اس اس لایت
(+ نامزد بهترین طراحی وب سایت از سایت (سی اس اس وینر
(+ نامزد بهترین طراحی وب سایت از سایت ( سی اس اس اوارد
(+ نامزد بهترین طراحی وب سایت از سایت ( سی اس اس ریل

pouria poursorkh - ali jadidi - علی جدیدی - پوریا پورسرخ