/ عکاسی / کارگر

Worker On Build / Photographer : Ali jadidi
پسر کارگری که از بالای یک ساختمان نیمه کاره به گروه فیلمبرداری که در خیابان مشغول کار بودند ، نگاه میکرد
عکس : علی جدیدی
1392

 

boy_work