/ عکاسی / عکاسی تئاتر

Corse Of The Starving Class / Theatre / Director : Faramarz Ramezanian
Photo : Ali jadidi
نمایش نفرین طبقه گرسنه / کارگردان : فرامرز رمضانیان
عکس : علی جدیدی
اجرا شده در اسفندماه 1394

nefrin-1 nefrin-2 nefrin-3 nefrin-4 nefrin-5 nefrin-6 nefrin-7 nefrin-8 nefrin-9 nefrin-10 nefrin-11 nefrin-12 nefrin-13 nefrin-14 nefrin-15 nefrin-16 nefrin-17 nefrin-18