/ عکاسی / نمایش خروس

Rooster Theatre / DIrector : Sara Karimian eghbal
Photo : Ali Jadidi
نمایش خروس / کارگردان سارا کریمیان اقبال
عکس : علی جدیدی
اجرا شده در بهمن ماه 1394

 

khoros-1 khoros-5 khoros-7 khoros-8 khoros-9 khoros-10 khoros-11 khoros-12 khoros-13 khoros-14 khoros-15 khoros-16 khoros-17