/ طراحی گرافیک / زمانی دیگر

Another Time / Cinema Movie / Director : Nahid Hassanzadeh
Poster Designer : ALi Jadidi
فیلم سینمایی زمانی دیگر / کارگردا ن: ناهید حسن زاده
طراح پوستر : علی جدیدی

زمانی دیگر ، ناهید حسن زاده ، علی جدیدی ، ali jadidi