/ طراحی گرافیک / ترمیم

Restoration / SHort FIlm / Director : Arezoo Rahimabadi
Poster Designer : Ali Jadidi
پوستر فیلم کوتاه ترمیم / کارگردان آرزو رحیم آبادی
طراح پوستر : علی جدیدی
ترمیم ، آرزو رحیم آبادی ، علی جدیدی ، ali jadidi