/ طراحی گرافیک / گربه ها و آقا ها

Cats & Gentelmen / Theatre Poster / Director : Ehssan Bayatfar
Poster Designer : Ali Jadidi
پوستر نمایش گربه ها و آقا ها / کارگردان  :احسان بیات فر
طراح پوستر : علی جدیدی

گربه ها و آقاها ، علی جدیدی ، احسان بیات فر ، ali jadidi