/ طراحی گرافیک / آستانه فصلی سرد

Begin Cool Season / SHort Film /Director Davood Zahedi
Poster Designer : Ali Jadidi
پوستر فیلم کوتاه /آستانه فصلی سرد/ کارگردان : داوود زاهدی
طراح پوستر : علی جدیدی

آستانه فصلی سرد ، داوود زاهدی ، علی جدیدی ، ali jadidi

photo_2016-09-20_23-30-15