/ طراحی گرافیک / آکادمی بازیگری سینمایش

Cinemayesh Academy Posters /

Management : Elika Abdolrazaghi & Amin Zendegani
Designed By : Ali Jadidi

مجموعه پوستر های آموزشگاه سینمایش
با مدیریت امین زندگانی و الیکا عبدالرزاقی
طراحی : علی جدیدی

سینمایش ، علی جدیدی ، امین زندگانی ، الیکا عبدالرزاقی ، ali jadidi

سینمایش ، علی جدیدی ، امین زندگانی ، الیکا عبدالرزاقی ، ali jadidi سینمایش ، علی جدیدی ، امین زندگانی ، الیکا عبدالرزاقی ، ali jadidi سینمایش ، علی جدیدی ، امین زندگانی ، الیکا عبدالرزاقی ، ali jadidi سینمایش ، علی جدیدی ، امین زندگانی ، الیکا عبدالرزاقی ، ali jadidi سینمایش ، علی جدیدی ، امین زندگانی ، الیکا عبدالرزاقی ، ali jadidi سینمایش ، علی جدیدی ، امین زندگانی ، الیکا عبدالرزاقی ، ali jadidi سینمایش ، علی جدیدی ، امین زندگانی ، الیکا عبدالرزاقی ، ali jadidi سینمایش ، علی جدیدی ، امین زندگانی ، الیکا عبدالرزاقی ، ali jadidi سینمایش ، علی جدیدی ، امین زندگانی ، الیکا عبدالرزاقی ، ali jadidi