فیلم

فیلم های کوتاه داستانی و مستند های داستانی و تبلیغاتی که کارگردانی کرده ام ، بعضی از این فیلم ها را علاوه بر کارگردانی ، تصویربرداری و تدوین نیز انجام داده ام
در بعضی از فیلم ها به عنوان تصویربردار حضور داشته ام

Saman Ehteshami academy concert

The Termite [Short Film]

The Sick

Sensitive Floor [documentary]

Dream Of A Child

Matador Second documentary