تئاتر

نمایش هایی که در آنها به عنوان بازیگر حضور داشته ام

نمایش خرده ریز

پروانگی آوارگی ویرانگی

نمایش فیلیپ هوتس

خواب آلودگی