تئاتر

نمایش هایی که در آنها به عنوان بازیگر حضور داشته ام

Khordehriz

Parvanegi ,Avaregi , Viranegi

Philip Hotz – Theatre

Sleepiness