تیزرهای تبلیغاتی

تعدای از تیزرهایی تبلیغاتی که برای تلویزیون ، فضای مجازی و نمایش ها ساخته ام، بعضی از این تیزرها را علاوه بر کارگردانی ، تصویربرداری و تدوین نیز انجام داده ام.

Homecare

Beh Pardakht

Rooster Theatre Video

Behnam Safavi Concert Video

Parvanegi , Avaregi , Viranegi (Video)

Philip Hotz – Video

Sleepiness Theatre Main Video

Precision ِDriving

Drowsiness Theatre Video 1