تیزرهای تبلیغاتی

تعدای از تیزرهایی تبلیغاتی که برای تلویزیون ، فضای مجازی و نمایش ها ساخته ام، بعضی از این تیزرها را علاوه بر کارگردانی ، تصویربرداری و تدوین نیز انجام داده ام.

هوم کر

به پرداخت بانک ملت

تیزر نمایش خروس

تیزر کنسرت بهنام صفوی

تیزر پروانگی ، آوراگی ویرانگی

تیزر نمایش فیلیپ هوتس

تیزر نمایش خواب آلودگی

رانندگی دقیق

تیزر تمرین نمایش خواب آلودگی