عکاسی

تعدادی از پروژه های عکاسی که انجام دادم را در این بخش معرفی کردم.

Photography book

Reza Attaran [Photography]

worker

Self Portrait

Sensetive Floor Backstage

B & W

COTSC Theatre Photography

Rooster Theatre Photography

the butterfly

Behnam Safavi (concert)